Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Kozlany

2. Důvod a způsob založení

Obec Kozlany má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. k 24.11.1990. Podle současného platného právního předpisu - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti ); v přenesené působnosti vykonává státní správu, která mu byla svěřena zákony. Veřejnou správu zajišťuje prostřednictvím obecního úřadu.

3. Organizační struktura

 

Zastupitelstvo obce:

Zastupitelstvo obce Kozlany má 5 členů. Současní představitelé obce byli zvoleni ve volbách do zastupitelstva obce ve dnech 5. -6. 10. 2018.

Ing. Jaroslav Mrňa - starosta obce

Emil Burian - místostarosta obce

Další členové zastupitelstva:

Ing. Dobrovolný Pavel

Dufek Lubomír

Mgr. Pospíšilová Jitka

Kontrolní výbor:

Předseda: Mgr. Pospíšilová Jitka

Další členové: Ing. Dobrovolný Pavel, Dufek Lubomír

Finanční výbor:

Předseda: Ing. Dobrovolný Pavel

Další členové: Mgr. Pospíšilová Jitka, Dufek Lubomír

Účetní obce:

Ing. Martina Dohnalová

 

4. Kontaktní spojení

OBEC KOZLANY

Kozlany 12, 675 02  Koněšín

Tel.:  720981479

www.obeckozlany.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Případné platby můžete poukázat:

v hotovosti do pokladny OÚ

na běžný účet vedený u České spořitelny, č. účtu: 1525013319/0800

 

6. IČO

00377759

 

7. DIČ

obec Kozlany není plátce DPH

 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

 

9. Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

11. Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

12. Formuláře

Formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě - MÚ Třebíč.

 

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

· Řešení životních situací se věnuje celá sekce Portálu veřejné správy.

 

14. Nejdůležitější předpisy

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
 • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění
 • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
 • zák. č.   84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách a o užívání a změně jména a příjmení, v platném znění
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
 • zák. č.   40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství, v platném znění
 • zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění
 • zák. č.   21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, v pl. znění
 • zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon), v platném znění
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
 • zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č.   94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zák. č.   86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, v platném znění
 • zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění
 • nař. vl.  37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění
 • zák. č.   13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
 • zák. č.   40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění

15. Sazby za poskytování informací

 

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

16. Licenční smlouvy

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

Tato forma omezení při poskytování informací není povinným subjektem uplatňována.

 

17. Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. (o poskytování informací)

Výroční zpráva o poskytování informací (2011)

Výroční zpráva o poskytování informací (2012)

Výroční zpráva o poskytování informací (2013)

Výroční zpráva o poskytování informací (2014)

Výroční zpráva o poskytování informací (2015)

Výroční zpráva o poskytování informací (2016)

Výroční zpráva o poskytování informací (2017)

Výroční zpráva o poskytování informací (2018)

 

18. Seznam organizací

obec nemá zřízeny žádné organizace

 

19. Pověřenec pro ochranu osobních údajů obce Kozlany

kontaktní údaje pověřence zde

 

Kontakt

Obec Kozlany
Kozlany čp. 12
67502 Koněšín

Tel: 720 981 479
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.