Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /mnt/web-data1/obeckozlany_cz/public_html/www/templates/siteground-j16-5/html/com_content/article/default.php on line 43

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2011

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

 

    Zastupitelstvo obce Kozlany se na svém zasedání dne 28.3.2011 usneslo vydat na základě § 14 odstavce 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písmenem d) a § 84 odstavcem 2) písmenem h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Kozlany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)       Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Kozlany (dále jen „správce poplatku“).[1] 

 

 

 

Článek 2

Předmět poplatku a poplatník

(1)       Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

(2)       Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

 

 

 

Článek 3

Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena v mapce obce Kouty - Příloha č. 1). Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

 

 

Článek 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

    Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Článek 5

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)       V ohlášení poplatník uvede[4]

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)      další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veř. prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

(3)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2) adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

(4)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

(5)       Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odstavci 2) písm. c) nejpozději do 15 dnů.

 

 

Článek 6

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)

za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje,

vč. poskytování prodeje z vozidel

10,-- Kč

b)

za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb,

vč. poskytování služeb z vozidel

 10,-- Kč

d)

za umístění stavebního zařízení

5,-- Kč

e)

za umístění skládek

5,-- Kč

f)

za umístění reklamního zařízení

   10,-- Kč

 

(2)       V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený vyšší sazbou.

 

 

Článek 7

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek ve výši stanovené podle Článku 6 odstavce 1)  je splatný:

a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)      při užíván veřejného prostranství po době delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.

(2)       Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Článek 8

Osvobození a úlevy

 

1)    Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny:

a)      obec a jí zřízené rozpočtové a příspěvkové organizace,

b)      akce financované z rozpočtu obce,

c)      z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[7],

d)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[8],

e)      stavebníci rodinných domů po dobu stavby, za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních materiálů, nejdéle však do 6 měsíců po uplynutí řádného termínu pro dokončení stavby stanoveného ve stavebním povolení,

f)       stavebníci, kteří provádí stavby na základě ohlášení, za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních materiálů a to po dobu 6 měsíců od data ohlášení,

g)      osoby, které využívají veřejné prostranství pro jednorázovou skládku v rozsahu 2 dnů,

h)      provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek materiálů při odstraňování havárií inženýrských sítí.

2)    Vznik a zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající vznik nebo zánik nároku na osvobození.

 

Článek 9

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem.[9]

(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[10]

 

Článek 10

Zrušovací ustanovení

(1)       Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 27. června 2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

(2)       Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Článek 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

Jiří Vala

místostarosta obce

 

 

Ing. Jaroslav Mrňa

starosta obce

 [1]              § 14 odstavec 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2]              § 4 odstavec 1) zákona o místních poplatcích

[3]              § 4 odstavec 2) zákona o místních poplatcích

[4]              § 14a odstavec 1) zákona o místních poplatcích

[5]              § 14a odstavec 2) zákona o místních poplatcích

[6]              § 14a odstavec 3) zákona o místních poplatcích

[7]              § 4 odstavec 1) zákona o místních poplatcích

[8]              § 4 odstavec 3) poslední věta zákona o místních poplatcích

[9]              § 11 odstavec 1) zákona o místních poplatcích

[10]             § 11 odstavec 3) zákona o místních poplatcích

Kontakt

Obec Kozlany
Kozlany čp. 12
67502 Koněšín

Tel: 720 981 479
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.