Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /mnt/web-data1/obeckozlany_cz/public_html/www/templates/siteground-j16-5/html/com_content/article/default.php on line 43
Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Kozlany se na svém zasedání dne 13.12 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Kozlany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad Kozlany (dále jen „správce poplatku“).[1]
Článek 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Článek 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník podle Článku 2 odstavce 2) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]
Článek 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Článku 2 odst. 1 a 2 činí 400,- Kč a je tvořena:
a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.“
(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.[5]
Článek 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka podle Článku 2 odstavce 1) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. června a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek pro poplatníka podle Článku 2 odstavce 2) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Článek 6
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[6]
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7]
Článek 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2008, ze dne 12. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Článek 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Jiří Vala
místostarosta obce
Ing. Jaroslav Mrňa
starosta obce


[1] § 14 odstavec 3) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 10b odstavec 1) zákona o místních poplatcích
[3] § 14a odstavec 2) zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odstavec 3) zákona o místních poplatcích
[5] § 10b odstavec 4) zákona o místních poplatcích
[6] § 11 odstavec 1) zákona o místních poplatcích
[7] § 11 odstavec 3) zákona o místních poplatcích
Příloha k OZV č. 1/2011
Rozúčtování nákladů roku 2011
za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu
v obci Kozlany
Skutečné náklady na svoz a sběr
netříděného komunálního odpadu
000.000,-- Kč
Počet osob rozhodných pro rozúčtování skutečných nákladů
000
Náklady za svoz a sběr netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
000,-- Kč
Výše poplatku pro r. 2012
Za fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci
400,-- Kč
Za stavbu určenou k rekreaci
400,-- Kč

Jiří Vala
místostarosta obce
Ing. Jaroslav Mrňa
starosta obce

Kontakt

Obec Kozlany
Kozlany čp. 12
67502 Koněšín

Tel: 720 981 479
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.