Notice: Use of undefined constant DS - assumed 'DS' in /mnt/web-data1/obeckozlany_cz/public_html/www/templates/siteground-j16-5/html/com_content/article/default.php on line 43

 

postheadericonZápis ze ZO č. 2/2020 konané dne 3.05.2020 zde

Vyvěšeno dne: 4.5.2020

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 1/2020 konané dne 21.03.2020 zde

Vyvěšeno dne: 21.3.2020

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 4/2019 konané dne 13.10.2019 zde

Vyvěšeno dne: 15.10.2019

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 3/2019 konané dne 14.7.2019 zde

Vyvěšeno dne: 14.7.2019

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 2/2019 konané dne 28.4.2019 zde

Vyvěšeno dne: 29.4.2019

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 1/2019 konané dne 3.3.2019 zde

Vyvěšeno dne: 5.3.2019

Sňato dne:

 

postheadericonJednací řád zastupitelstba obce Kozlany - schváleno na ZO 5/2018 konané dne 2.12.2018 zde

Vyvěšeno dne: 5.12.2018

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 5/2018 konané dne 2.12.2018 zde

Vyvěšeno dne: 5.12.2018

Sňato dne:

 

postheadericonUsnesení z ustavujícího zasedání ZO konaného dne 4.11.2018 zde

Vyvěšeno dne: 4.11.2018

Sňato dne:

 

postheadericonZápis ze ZO č. 4/2018 konané dne 16.9.2018 zde

Vyvěšeno dne: 23.9.2018

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 3/2018 konané dne 17.6.2018 zde

Vyvěšeno dne: 21.6.2018

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 2/2018 konané dne 25.3.2018 zde

Vyvěšeno dne: 27.3.2018

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 1/2018 konané dne 25.2.2018 zde

Vyvěšeno dne: 1.3.2018

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 5/2017 konané dne 171.2.2017 zde

Vyvěšeno dne: 22.12.2017

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 4/2017 konané dne 15.10.2017 zde

Vyvěšeno dne: 16.10.2017

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 3/2017 konané dne 16.7.2017 zde

Vyvěšeno dne: 17.7.2017

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 2/2017 konané dne 23.4.2017 zde

Vyvěšeno dne: 29.4.2017

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 1/2017 konané dne 12.3.2017 zde

Vyvěšeno dne: 19.3.2017

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 3/2016 konané dne 3.7.2016 zde

Vyvěšeno dne: 10.7.2016

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 2/2016 konané dne 10.4.2016 zde

Vyvěšeno dne: 10.4.2016

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 1/2016 konané dne 6.3.2016 zde

Vyvěšeno dne: 13.3.2016

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 3/2015 konané dne 19.9.2015 zde

Vyvěšeno dne: 14.10.2015

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 2/2015 konané dne 21.6.2015 zde

Vyvěšeno dne: 28.6.2015

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 1/2015 konané dne 22.3.2015 zde

Vyvěšeno dne: 29.3.2015

Sňato dne:

postheadericonZápis ze ZO č. 1/2014 konané dne 16.3.2014 zde

Vyvěšeno dne: 17.3.2014

Sňato dne:

postheadericonZápis ze zasedání ZO č. 4/2013 konaného dne 28. 4. 2013 zde

vyvěšeno dne: 30.12.2013

sňato dne:

 

postheadericonZápis ze zasedání ZO č. 2 konaného dne 28. 4. 2013 zde

vyvěšeno dne: 5.5.2013

sňato dne:

 

 

 

postheadericonZápis ze zasedání ZO č. 4 konaného dne 26. 9. 2012 zde

vyvěšeno dne: 26.9.2012

sňato dne:

 

U S N E S E N Í

z 4. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 26.9.2012

Přítomni: Ing. Mrňa Jaroslav

Burian Emil

Vala Jiří

Škarka Drahomír

Omluveni: Valová Ivana

- ZO schválilo program jednání

- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6

- ZO projednalo a schválilo příspěvek pro SDH (reklama a propagace skupiny ČEZ ve výši 15 000,-- Kč)

- ZO bylo seznámeno se závěry jednání k ochranným pásmům letiště Náměšť. ZO bere na vědomí.

- ZO projednálo a schválilo konečné znění zadání ÚP včetně připomínek.

- ZO projednálo stav výstavby vodovodu Kozlany a ukládá starostovi dokončit předání a provedení kolaudace

- ZO schválilo odprodej části pozemku č.p. 223/1 panu S Rinderovi.

- ZO schválilo odprodej části pozemku č.p. 223/1 panu Z. Francovi.

- ZO schválilo odprodej části pozemku č.p. 223/1 panu L. Kocourkovi.

- ZO projednalo a odsouhlasilo zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce z 18.9.2012.


…………………………………                                               ………………………………

místostarosta                                                       starosta

 

 

V Kozlanech dne 26.9.2012

 

postheadericonZápis ze zasedání ZO č. 3 konaného dne 10. 7. 2012

Zápis ze zasedání zastipitelstva obce č. 3 konaného dne 10. 7. 2012 zde

 

U S N E S E N Í

 

z 3. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 10.7.2012

 

 

Přítomni: Ing. Mrňa Jaroslav

Burian Emil

Valová Ivana

Vala Jiří

Škarka Drahomír


- ZO schválilo program jednání

- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 a 3

- ZO projednalo a schválilo příspěvek pro SDH (úhradu faktury na repasi a revizi přetlakového ventilu ve výši 2050,-- Kč)

- ZO bylo seznámeno s informacemi ze zasedání VH Společnosti pro lesní hospodaření v Náměšti n.Osl.

- ZO projednálo a schválilo SMLOUVU č. 2308-016/002/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

- ZO projednálo a schválilo SMLOUVU č. 2308-016/005/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

- ZO projednalo problematiku ochranného pásma letiště Náměšť a požadavem Ministerstva obrany. ZO požaduje po Ministerstvu obrany svolání jednání k bližšímu seznámení s návrhem opatření.

- ZO odsouhlasilo výpověď smlouvy č. 227/1996 se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Třebíč

- ZO projednalo cenové nabídky na rozšíření vodovodního řádu v obci a provedlo výběr dodavatele.

- ZO schválilo odprodej části pozemku panu Pavlu Borůvkovi za částku 9 120 Kč.

- Zo schválilo odprodej části pozemku panu Petru Foltýnovi za částku 34 000 Kč.

- Zo schválilo odprodej části pozemku panu Miroslavu Pavelkovi za částku 32 400 Kč.


…………………………………                                               ……...………………………….

místostarosta                                                                                      starosta

 

 

V Kozlanech dne 15.7.2012

 

postheadericon Zápis ze zasedání ZO č. 2 konaného dne 24. 5. 2012

Zápis ze zasedání zastipitelstva obce č. 2 konaného dne 24. 5. 2012 zde

U S N E S E N Í

 

z 2. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 24.5.2012

 

 

Přítomni: Ing. Mrňa Jaroslav

Burian Emil

Valová Ivana

Vala Jiří


- ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

- Zo Schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 s výhradnou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků.

- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1

- ZO schválilo nákup Malé komunální techniky

- ZO projednalo a schválilo dodavatele Územního plánu

- ZO bere na vědomí informace z jednání VH svazku obcí "Skládka TKO"

- ZO bere na vědomí informace z jednání VH svazku obcí "Vodovody a kanalizace"

- ZO bere na vedomí informace z jednání Mikroregionu Náměšťsko

- ZO bere na vědomí informace z Pozemkového úřadu Třebíč o zahájení řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území obce


…………………………………                                               ……...………………………….

místostarosta                                                                                      starosta

 

 

V Kozlanech dne 27.5.2012

 

U S N E S E N Í

 

z 5. schůze zastupitelstva obce Kozlany konané dne 29.12.2011

 

 

Přítomni: Ing. Mrňa Jaroslav

Škarka Drahomír

Burian Emil

Valová Ivana

Vala Jiří

 

 

Projednalo: 1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

 

Schvaluje:

1. Rozpočtové opatření

2. Směrnici na provedení inventury

3. Podklady pro provedení auditu energetické náročnosti objektů obce

4. Smlouvu s JMP – dod.r.2011

5. Rozpočtový výhled na 2012-2015

6. Změny v zúčtování majetku dle Přílohy

7. Vyřazení majetku dlouhodobým užíváním dle Přílohy po konzultaci s komisí kontrolní a finanční

8. Vyjádření ke stavbě rod. Domů stavebníka romana Budějovského, Studenec

9. Plán inventur

10. Zápis z dílčího přezkoumání-odstranění chyb a nedostatků

 

 

Ukládá:

1. Starostovi a účetní provést odstranění chyb a nedostatků z Dílčího přezkoumání hospodaření T: konečné přezkoumání hospodaření

 

 

 

 

…………………………………                                               ……...………………………….

místostarosta                                                                                      starosta

 

 

V Kozlanech dne 30.12.2011

 

Kontakt

Obec Kozlany
Kozlany čp. 12
67502 Koněšín

Tel: 720 981 479
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.